Rotary International

 

Rotary International prezidents 2017 – 2018 Ian H.S. Riseley

ROTARY: RADĪT POZITĪVAS PĀRMAIŅAS

Pirms dažiem gadiem kāds jauns paziņa man uzdeva it kā vienkāršu jautājumu: „Kas ir Rotary?” Es pavēru muti, lai atbildētu, bet tad aprāvos, jo sapratu, ka vienkārši nezinu, ar ko sākt. Ne jau tādēļ, ka es nezinātu, kas ir Rotary, bet gan tādēļ, ka Rotary ir kaut kas pārāk liels un pārāk sarežģīts, lai to tā viegli nodefinētu. Mēs esam uz biedriem balstīta organizācija, uz klubiem balstīta organizācija, un uz kalpošanu balstīta organizācija; mēs darbojamies uz vietas, reģionos un starptautiski; mēs esam vietējās sabiedrības pārstāvji, uzņēmēji un profesionāļi, strādājoši un pensijā esoši, aktīvi gandrīz katrā pasaules valstī. Katram no mūsu 1,2 miljoniem biedru piemīt unikāls mērķu, pieredzes un prioritāšu apkopojums; katram no mums ir unikāla izpratne par Rotary. Man pašam Rotary noteicošais ir nevis tas, kas mēs esam, bet gan tas, ko mēs darām – potenciāls, ko mums dod Rotary, un veidi, kā mēs šo potenciālu izmantojam, veicot jēgpilnus un paliekošus darbus. Rotary pastāv jau ilgu laiku – 112 gadus. Savā ziņā mēs esam ārkārtīgi mainījušies, pieaugot, nobriestot un pielāgojoties mūsu biedru un sabiedrības mainīgajām vajadzībām. Taču savā būtībā mēs esam palikuši tādi paši: organizācija, kurā apvienojušies cilvēki ar vēlmi ieviest pozitīvas pārmaiņas savā sabiedrībā un pasaulē, un kuri, pateicoties Rotary, ir ieguvuši iespējas to paveikt.

Mēs sniedzam atbildi uz jautājumu „Kas ir Rotary?” ar saviem darbiem, ar kalpošanu panākot pozitīvas pārmaiņas. Kā organizācija mēs atzīstam, cik svarīgi ir tas, lai pasaule saprastu, kas ir Rotary un ko mēs darām. Tai pat laikā mēs zinām, ka šobrīd daudz svarīgāk nekā jebkad agrāk ir ļaut mūsu klubiem pašiem par jaunu definēt Rotary kalpošanas ideju. Kā rotariešiem mums šobrīd ir daudz vairāk elastības izlemt, kā lai tiekas, strādā un aug mūsu klubi. Mēs vairāk nekā jebkad agrāk esam koncentrējušies uz to, lai Rotary atspoguļotu cilvēkus, kuriem mūsu organizācija kalpo, lai mūsu biedru rindās būtu vairāk sieviešu un valdītu lielāka daudzveidība. Turklāt mēs smagi strādājam, lai nodrošinātu, ka Rotary arī turpmāk būs pasaulē vadošā brīvprātīgā kalpošanas organizācija, uzsverot ilgtermiņa plānošanu, ilgtspējīgus pakalpojumus un vadības pēctecību visos līmeņos. 2017. – 2018. gadā mēs uz jautājumu: „Kas ir Rotary?” atbildēsim ar Rotary tematisko saukli, sakot, ka tas nozīmē „radīt pozitīvas pārmaiņas”. Vienalga kādā veidā katrs no mums izvēlas kalpot, mēs to darām, jo zinām, ka mūsu darbs ienes pozitīvas pārmaiņas citu cilvēku dzīvē. Ikreiz, kad mēs būvējam jaunu rotaļu laukumu vai jaunu skolu, uzlabojam veselības aprūpi vai sanitāros apstākļus, apmācām konfliktu vidutājus vai vecmātes, mēs zinām, ka šis darbs tā vai citādi ieviesīs pozitīvas pārmaiņas cilvēku dzīvē. Lai arī kāda katram no mums bijusi motivācija pievienoties Rotary, tas, kas mums liek palikt Rotary, ir gandarījums, apziņa, ka katru nedēļu, katru gadu mēs esam daļa no Rotary, kas rada pozitīvas pārmaiņas.

Starptautiskā Rotary 2017./2018.gada prezidents Īens H. S. Raislijs (Ian H.S. Riseley)

PREZIDENTA AICINĀJUMS UN ATZINĪBAS RAKSTS

Kā pretendēt uz Prezidenta Atzinības rakstu

Uz Prezidenta Atzinības rakstu (Presidential Citation) pretendē spēcīgi klubi, kas rada pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā un sasniedz mērķus, kas saistīti ar Rotary trīs stratēģiskajām prioritātēm: atbalstīt un stiprināt klubus, koncentrēties un vēl vairāk kalpot cilvēcei, kā arī spodrināt Rotary publisko tēlu un veicināt organizācijas atpazīstamību. Šogad Rotary Atzinības rakstu saņems klubi, kuriem būs panākumi aktivitātēs, kas īstenotas atbalstot minētās prioritātes. Klubiem tiek dots viss Rotary gads – no 2017.gada 1.jūlijam līdz 2018.gada 30.jūnijam, lai izpildītu mērķus Prezidenta atzinības saņemšanai. Par lielāko daļu no klubu īstenotajām aktivitātēm Rotary varēs pārliecināties RI datu bāzē. Taču dažas aktivitātes tiks ieskaitītas tikai, balstoties uz informāciju, kuru jūs ievadīsiet interneta vietnēs Rotary Club Central, Rotary Showcase un Rotary Ideas. Apgabalu gubernatori var redzēt savu klubu paveikto internetā, un es aicinu katru no viņiem regulāri sazināties ar klubiem un sniegt atbalstu šo mērķu sasniegšanai un pozitīvu pārmaiņu radīšanai. Plašāka informācija atrodama interneta vietnē http://www.rotary.org /presidential-citation. Ja radušies jautājumi, sūtiet e-pastu uz adresi: riawards@rotary.org .

ROTARY: RADĪT POZITĪVAS PĀRMAIŅAS

Starptautiskā Rotary 2017./2018.gada prezidents Īens H. S. Raislijs (Ian H.S. Riseley)

OBLIGĀTĀS AKTIVITĀTES

 • 2017.gada jūlijā un 2018.gada janvārī savlaicīgi jāsamaksā biedru nauda RI.
 • Jāziņo par brīvprātīgā darba stundām un kalpošanas projektu īstenošanu vietnē Rotary Club Central. Tas mums palīdz izvērtēt un reklamēt Rotary ietekmi visā pasaulē.

ATBALSTĪT UN STIPRINĀT KLUBUS

Biedri ar atšķirīgu skatījumu un pieredzi ienes klubā jauninājumus un dod klubam plašāku izpratni par sabiedrības vajadzībām. Lai stiprinātu savu klubu un tā spējas panākt pozitīvas pārmaiņas, iesaistiet biedrus, izmantojiet viņu unikālās prasmes un intereses un dodiet viņiem iespēju veidot sava kluba nākotni. Palieliniet klubu biedru skaitu, daudzveidību un mudiniet vairāk iesaistīties. Jāizpilda vismaz 4 no šiem uzdevumiem:

 • Jānosprauž vismaz 10 mērķus, tos reģistrējot vietnē Rotary Club Central.
 • Jāatjaunina vai jāizstrādā savam klubam stratēģiskais plāns. Par paveikto ziņojiet vietnē Rotary Club Central.
 • Jāpalielina biedru skaits. Laikā līdz 2018.gada 1.jūlijam klubiem, kuros ir līdz 50 biedriem, jāuzņem vismaz viens jauns biedrs, savukārt klubos, kuros ir 51 vai vairāk biedru, jāuzņem vismaz divi jauni biedri.
 • Jāpalielina sieviešu skaits biedru rindās. Klubiem, kuros ir līdz 50 biedriem, biedru skaits jākuplina par vismaz vienu sievieti, savukārt klubos, kuros ir 51 vai vairāk biedru, jāuzņem vismaz divas sievietes.
 • Jāpalielina biedru skaits vecuma grupā līdz 40 gadiem. Par tādiem tiek uzskatīti biedri, kuri ir dzimuši pēc 1977.gada 1.jūlija un iestājušies Rotary laikā no 2017.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 1.jūlijam. Klubiem, kuros ir līdz 50 biedriem, jāuzņem vismaz viens jauns biedrs vecumā zem 40 gadiem, savukārt klubos, kuros ir 51 vai vairāk biedru, jāuzņem vismaz divi biedri, kas jaunāki par 40 gadiem.
 • Jāiesaista biedri aktivitātēs ārpus plānotajām klubu sanāksmēm. Rotary Club Central reģistrējiet vismaz vienu kluba sabiedrisko aktivitāti vai norādiet, ka vairāk nekā 50 procenti jūsu kluba biedru ir piedalījušies kluba kalpošanas aktivitātēs.
 • Jāsponsorē vai jābūt vienam no sponsoriem, kas atbalsta jaunu Rotary klubu vai Rotary Sabiedrisko korpusu (Rotary Community Corps), lai paplašinātu Rotary darbu vietējās sabiedrības labā. Lai sponsorētu Rotary Sabiedrisko korpusu, aizpildiet Rotary Sabiedriskā korpusa organizācijas veidlapu un iesniedziet to RI. Par klubiem, kas sponsorē jaunus Rotary klubus, informācija tiks saņemta brīdī, kad šie jaunie klubi iesniegs pieteikumu dalībai.
 • Jāsponsorē vai jābūt vienam no sponsoriem, kas atbalsta Interact vai Rotaract klubu, lai Rotary iesaistītu jauniešus. Paziņojiet par to, iesniedzot Interact un Rotaract sponsora vai līdzsponsora veidlapu vietnē interact@rotary.org vai rotaract@rotary.org.

KONCENTRĒTIES UN VAIRĀK KALPOT CILVĒCEI

Ar vietēja rakstura un starptautiskiem kalpošanas projektiem klubi risina globāla mēroga humanitārās problēmas, veicinot mieru, cīnoties pret slimībām, nodrošinot tīru ūdeni, glābjot mātes un bērnus, atbalstot izglītību, stiprinot vietējo tautsaimniecību, aizsargājot apkārtējo vidi un izskaužot poliomielītu. Radiet pozitīvas pārmaiņas savā sabiedrībā un visā pasaulē, iesaistot rotariešus, jauniešus, Rotary absolventus un sabiedrību Rotary programmās, mūsu sešās mērķa jomās un Rotary fondā, kas sniedz iespējas.

Jāsasniedz vismaz 4 no šiem mērķiem:

 • Jāsponsorē vai kluba biedriem jāpiedalās kādā ziedojumu vākšanas vai informācijas kampaņā saistībā ar cīņu pret poliomielītu. Meklējiet resursus vietnē endpolio.org. Par paveikto jāziņo, ievietojot informāciju par pasākumu vietnē Rotary Showcase sadaļā par poliomielītu (polio).
 • Jāsadarbojas ar Rotary Fondu, sposorējot vismaz vienu projektu, kuru finansē par globālā piešķīruma vai apgabala piešķīruma līdzekļiem. Informācija atrodama vietnē http://www.rotary.org/grants .
 • Jāīsteno vismaz viens ar vides aizsardzību saistīts projekts. Par paveikto jāziņo vietnē Rotary Showcase sadaļā par vidi (environment).
 • Jādarbojas kopā, jo tā var paveikt vairāk. Jāsadarbojas ar citiem reģiona Rotary klubiem, lai palielinātu projekta aptvērumu un atpazīstamību. Par paveikto jāziņo vietnē Rotary Club Central vai Rotary Showcase.
 • Jāiesaista Rotary saime ilgtspējīgos projektos. Iesaistiet klubu projektos un pasākumos Rotaraktu, Interaktu, Rotary Sabiedriskā korpusa pārstāvjus, vai Rotary absolventus. Par paveikto jāziņo vietnē Rotary Club Central.
 • Jāpalīdz Rotary paveikt vairāk, palielinot sava kluba ziedojumus Rotary Fondam par vismaz 10 procentiem salīdzinājumā ar 2016.-2017.gada periodu, aprēķinus veicot savā vietējā valūtā. Par paveikto jāziņo vietnē Rotary Club Central.
 • Jāpalielina to biedru skaits, kas ziedo 25 ASV dolārus vai vairāk jebkuram Rotary Fonda apakšfondam.
 • Jāpanāk, ka gadā katrs biedrs Rotary Fondam ziedo vismaz 100 ASV dolāru.
 • Jāizmanto Rotary pazīšanās loks, Rotary idejas, lai dotu pienesumu kādam projektam vai piesaistītu resursus klubu vietējiem vai starptautiskajiem projektiem.

SPODRINĀT ROTARY PUBLISKO TĒLU UN ATPAZĪSTAMĪBU

Pozitīvs publiskais tēls uzlabo jūsu kluba attiecības ar vietējo sabiedrību un piesaista nākamos biedrus. Spodriniet sava kluba publisko tēlu un veiciniet Rotary atpazīstamību sabiedrībā, sniedzot saistošu informāciju par kluba aktivitātēm, kas rada pozitīvas pārmaiņas.

Klubiem jāīsteno vismaz 4 no šiem mērķiem: 4

 • Korespondencē jāizmanto Rotary zīmola vadlīnijas, šabloni un citi resursi, kas palīdz nostiprināt Rotary publisko tēlu. Informācija atrodama vietnē http://www.rotary.org/brandcenter. Par paveikto jāziņo vietnē Rotary Club Central.
 • Regulāri jāatjaunina sava kluba mājas lapas un profili sociālajos medijos, informējot par klubu aktivitātēm un ilustrējot Rotary ietekmi vietējā apkaimē un visur pasaulē. Par paveikto jāziņo vietnē Rotary Club Central.
 • Jāsarīko vai jāreklamē sabiedrisks pasākums, lai atbalstītu Pasaules Poliomielīta dienu. Jāreģistrē vietnē endpolio.org .
 • Jāiesaista vietējā sabiedrība, rīkojot vismaz vienu tīklošanās pasākumu vietējiem profesionāļiem, sabiedriskajām organizācijām vai Rotary absolventiem. Par paveikto jāziņo vietnē Rotary Club Central.
 • Jāizveido vai jāturpina partnerība un jāīsteno projekts kopā ar vienu vai vairākām korporācijām, valsts iestādēm vai nevalstiskajām organizācijām. Par paveikto jāziņo vietnē Rotary Club Central.
 • Jāsarīko sabiedriskais forums vai seminārs par kādu problēmu, kas ir aktuāla jūsu apkaimē. Jāizceļ kluba nopelni, savedot kopā cilvēkus, lai meklētu risinājumus. Par paveikto jāziņo vietnē Rotary Club Central.
 • Jāparūpējas, lai vietējie plašsaziņas līdzekļi atspoguļotu vismaz vienu kluba projektu, pasākumu, vai ziedojumu vākšanas kampaņu. Par paveikto jāziņo vietnē Rotary Showcase vai Rotary Club Central.
 • Jāveicina miers un jāpilnveido nākamie vadītāji, sponsorējot vai izmitinot vismaz vienu Rotary Jauniešu apmaiņas programmas studentu, vai atbalstot vismaz vienu RYLA pasākuma dalībnieku. Par paveikto jāziņo vietnē Rotary Club Central.
Advertisements