Rotary International

 be inspiration

Rotary International prezidents 2018 – 2019 Berijs Resins (Barry Rassin)

rassin barry new director 2

PREZIDENTA AICINĀJUMS UN ATZINĪBAS RAKSTS

ESI IEDVESMA

ESI IEDVESMA

Kopš Rotary dibināšanas pirms 113 gadiem šīs organizācijas loma pasaulē un tās biedru dzīvē ir nemitīgi attīstījusies. Pašā sākumā Rotary saviem biedriem deva iespēju atrast sabiedrotos un draugus un veidot saiknes savā vietējā sabiedrībā. Drīz vien Rotary uzņēmās kalpošanas misiju un, mūsu organizācijai augot, pieauga arī tās ietekme. Laika gaidā ar Rotary Fonda atbalstu kalpošana palīdzēja uzlabot dzīvi daudzām ģimenēm un kopienām visā pasaulē. Mēs dibinājām partnerības un kalpošanu padarījām mērķtiecīgu, lai tai būtu lielāka ietekme. Mēs uzsākām pasaulē lielāko valsts un privātā sektora iniciatīvu veselības jomā, dibinot partnerattiecības ar valdībām, starptautiskām organizācijām un neskaitāmām vietējām un reģionālajām veselības aģentūrām, lai izskaustu poliomielītu. Aizvien biežāk mūsu biedri pie mums vēršas nevis tikai draudzības mudināti, bet gan lai rīkotos un paveiktu kaut ko labu.

Rotary joprojām ir un vienmēr būs tāda organizācija, kādu to iecerēja Pols Hariss: vieta, kur cilvēki no dažādām vietām var sanākt kopā, lai kļūtu par ko vairāk. Tomēr šodien Rotary piedāvā kaut ko tādu, kam piemīt vienreizēja un mūžīga vērtība: iespēju būt daļai no pasaules mēroga tīkla, kurā apvienojušies cilvēki ar talantu un spējām izmainīt pasauli. Mēs esam cilvēki, kas tic, ka sabiedrības kopīga rīcība spēj radīt globālu ietekmi, un ka mums visiem kopā ir spējas un resursi, lai paveiktu gandrīz jebko.

Pasaules mērogā Rotary nozīme šobrīd ir lielāka nekā jebkad, un mūsu organizācijai piemīt milzīgs potenciāls vairot labo. Diemžēl to cilvēku, kas pilnībā saprot, kas ir Rotary, un ar ko mēs nodarbojamies, nav pietiekami daudz. Pat mūsu klubu iekšienē daudzi rotarieši nezina pietiekami daudz par Rotary, lai pilnībā izmantotu visas priekšrocības, ko sniedz dalība Rotary.

Rotary kalpošana pārveido dzīves un kopienas. Lai panāktu vēl vairāk ar šīs pārveidojošās kalpošanas palīdzību, mums ir jāsāk domāt citādi par savu lomu Rotary un Rotary lomu pasaulē. Mums jāliek lielāks uzsvars uz savu publisko tēlu, izmantojot sociālos medijus, lai palielinātu biedru skaitu un piesaistītu partnerus, kas var palīdzēt mums paplašināt savu kalpošanas darbu. Mums jākoncentrējas uz lielākiem projektiem, kam ir paliekošāka ietekme, ieguldot vairāk laika izpētē, un darbi jāplāno, aptverot vairākus Rotary gadus un mandāta periodus. Pats būtiskākais ir iedvesmot pozitīvām pārmaiņām, mudinot savus klubus, savas kopienas, mūsu organizāciju kopumā stāties pretī mūsdienu izaicinājumiem ar drosmi, optimismu un radošumu.

Kā Pols Hariss ir teicis: “Rotary ir mierīgas pasaules mikrokosms, modelis, kurā nācijām klāsies tik labi, lai citi tām sekotu.” Man Rotary ir ne tikai modelis, bet arī iedvesmas avots. Rotary mums parāda, kas ir paveicams, iedvesmo mūs tiekties to sasniegt un paver mums iespējas rīkoties un iedvesmot pasauli.

Berijs Resins (Barry Rassin)

2018./2019. gada Starptautiska Rotary prezidents

 

ROTARY AICINĀJUMS UN ATZINĪBAS RAKSTS

Uz Rotary Atzinības rakstu (Rotary Citation) pretendē klubi, kas atbalsta visas mūsu stratēģiskās prioritātes, īstenojot noteiktas darbības. Klubu rīcībā ir viss Rotary gads, lai sasniegtu prezidenta aicinājumā nospraustos mērķus.

Rotary var automātiski pārliecināties par daudziem jūsu kluba sasniegumiem, ja jūs regulāri atjaunināsiet informāciju par savu klubu un tā biedriem vietnē My Rotary. Par citām aktivitātēm un sasniegumiem jāinformē, izmantojot tādi tiešsaistes rīki kā Rotary Club Central. Lai varētu pretendēt uz Rotary Atzinības rakstu, klubiem gads jāsāk kā aktīviem un labi nokomplektētiem klubiem, un šāds stāvoklis jāsaglabā visa gada garumā. Sasniegumi uz 2019. gada 1. jūliju tiks salīdzināti ar biedru skaitu uz 2018. gada 1. jūliju, bet rezultāti būs zināmi 2019. gada 15. augustā.

Šogad klubi varēs saņemt Rotary Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību (Rotary Citation With Presidential Distinction) tad, ja tie būs sasnieguši Rotary Aicinājuma mērķus, un vienu līdz trīs papildus mērķus.

ATBALSTĪT UN STIPRINĀT KLUBUS

Jāsasniedz vismaz 3 no šiem mērķiem:

 • Jāuzņem vismaz viens jauns biedrs.
 • Jāsaglabā, vai jāuzlabo kluba sniegums, uzturot esošo biedru skaitu vai piesaistot jaunus biedrus.
 • Jāuzlabo kluba biedru skaita uzturēšanas rādītājs par vienu procentpunktu
 • Vai
 • Ja jūsu kluba esošo biedru skaita uzturēšanas rādītājs 2017.-2018. gadā bija 90 procenti vai vairāk, tas jāsaglabā tādā pašā līmenī
 • Jāuzņem par biedru vismaz viena sieviete.
 • Vismaz 60 procentiem kluba biedru vietnē My Rotary jāpaziņo savi dzimšanas dati
 • Jāsponsorē vai jākļūst par vienu no sponsoriem, kas atbalsta kādu jaunu Rotary klubu
 • Jāveic klasificējošs pētījums par savu biedru profesijām un darbu, lai biedru profils atspoguļotu biznesa un profesiju kokteili, kas raksturīgs jūsu rajonam.

 

KONCENTRĒTIES UN VAIRĀK KALPOT CILVĒCEI

Jāsasniedz vismaz 3 no šiem mērķiem:

 • Jāsponsorē Rotary Sabiedriskais korpuss (Rotary Community Corps).
 • Jāsponsorē vai jābūt vienam no sponsoriem, kas atbalsta kādu Interact vai Rotaract klubu.
 • Jāpanāk, ka gadā katrs biedrs Rotary Fondam ziedo vismaz 100 ASV dolāru.
 • Jāpalielina kalpošanas projektos iesaistīto biedru skaits.
 • Jāsarīko pasākums ziedojumu vākšanai vai informētības palielināšanai par Rotary darbu, lai izskaustu poliomielītu.
 • Jāīsteno nozīmīgs vietēja mēroga vai starptautisks kalpošanas projekts vienā no sešām Rotary mērķa jomām.

 

SPODRINĀT ROTARY PUBLISKO TĒLU UN ATPAZĪSTAMĪBU

Jāsasniedz vismaz 3 no šiem mērķiem:

 • Jāziņo par veiksmīgiem klubu projektiem vietnē Rotary Showcase, norādot detalizētu informāciju par aktivitātēm, brīvprātīgo stundu skaitu un savāktajiem līdzekļiem.
 • Jāizmanto Rotary zīmola vadlīnijas, šabloni, kampaņas “Rīcības cilvēki” (People of Action) materiāli un citi resursi, kas palīdz nostiprināt Rotary publisko tēlu.
 • Jānoorganizē, lai kluba biedri tiktos ar mediju pārstāvjiem un pastāstītu par jūsu klubu un Rotary.
 • Jāsarīko kāds pasākums bijušajiem Rotaract biedriem un jāizceļ Rotary sniegtās tīklošanās iespējas.
 • Jāizveido, vai jāturpina partnerība ar kādu biznesa, valdības vai nevalstisko organizāciju un kopīgi jāstrādā pie kāda projekta;
 • Jāsponsorē kāds Jaunatnes apmaiņas students vai RYLA dalībnieks.

 

2018./2019. GADA ROTARY ATZINĪBAS RAKSTS ROTARACT KLUBIEM

Uz Rotary Atzinības rakstu Rotaract klubiem (Rotary Citation for Rotaract Clubs) pretendē klubi, kas atbalsta visas mūsu stratēģiskajās prioritātes, īstenojot noteiktas aktivitātes. Klubu rīcībā ir viss Rotary gads, lai sasniegtu prezidenta aicinājumā noteiktos mērķus.

Lai pretendētu uz Rotary Atzinības rakstu, Rotaract klubiem jābūt sertificētiem Rotary International un atzītiem no apgabala gubernatora puses līdz 2018. gada 1. jūlijam. Klubiem par saviem sasniegumiem jāpaziņo, iesniedzot pretendenta veidlapu līdz 2019. gada 1. jūlijam.

Šogad Rotaract klubi var saņemt Rotary Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību (Rotary Citation With Presidential Distinction), ja tie sasniegs Rotary aicinājumā nospraustos mērķus plus vienu līdz trīs papildus mērķus.

ATBALSTĪT UN STIPRINĀT KLUBUS

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Jāuzņem vismaz viens jauns biedrs.
 • Vismaz 50 procentiem biedru jānorāda savas prasmes un intereses savos profilos vietnē My Rotary.
 • Jāizveido vai jāuztur partnerklubu attiecības.

KONCENTRĒTIES UN VAIRĀK KALPOT CILVĒCEI

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Ziedojumu apjomam PolioPlus programmai jāsasniedz vidēji vismaz 25 ASV dolāri uz vienu biedru.
 • Jāsarīko pasākums ziedojumu vākšanai vai informētības palielināšanai par Rotary darbu, lai izskaustu poliomielītu.
 • Sadarbībā ar savu sponsora Rotary klubu jāīsteno nozīmīgs vietēja mēroga vai starptautisks kalpošanas projekts vienā no sešām Rotary mērķa jomām.

SPODRINĀT ROTARY PUBLISKO TĒLU UN ATPAZĪSTAMĪBU

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Jāziņo par veiksmīgiem klubu projektiem vietnē Rotary Showcase, norādot detalizētu informāciju par aktivitātēm, brīvprātīgo stundu skaitu un savāktajiem līdzekļiem.
 • Jāizmanto Rotary zīmola vadlīnijas, šabloni, kampaņas “Rīcības cilvēki” (People of Action) materiāli un citi resursi, kas palīdz nostiprināt Rotary publisko tēlu.
 • Jāsarīko kāds pasākums Pasaules Rotaract nedēļas laikā, ieteicams, 13. martā, kas ir Rotaract jubilejas datums, jāuzaicina plašsaziņas līdzekļi, lai informētu par savu klubu un Rotary.

2018./2019. GADA ROTARY ATZINĪBAS RAKSTS INTERACT KLUBIEM

Uz Rotary Atzinības rakstu Interact klubiem (Rotary Citation for Interact Clubs) pretendē klubi, kas atbalsta visas mūsu stratēģiskajās prioritātes, īstenojot noteiktas aktivitātes. Klubu rīcībā ir viss Rotary gads, lai sasniegtu prezidenta aicinājumā noteiktos mērķus.

Lai pretendētu uz Rotary Atzinības rakstu, Interact klubiem jābūt sertificētiem Rotary International un atzītiem no apgabala gubernatora puses līdz 2018. gada 1. jūlijam. Turklāt kādam pilngadīgam kluba padomniekam līdz 1. jūlijam ir jāiesniedz Rotary savs vārds un kontaktinformācija. Ierēdņiem no sponsorējošā Rotary kluba vai Interact kluba padomniekiem par kluba sasniegumiem jāpaziņo, iesniedzot pretendenta veidlapu līdz 2019. gada 15. augustam.

Šogad Interact klubi var saņemt Rotary Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību (Rotary Citation With Presidential Distinction), ja tie sasniegs Rotary aicinājumā nospraustos mērķus plus vienu līdz trīs papildus mērķus.

ATBALSTĪT UN STIPRINĀT KLUBUS

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Jāsarīko sanāksme, kurā biedri tiek iepazīstināti ar Rotary programmām jaunajiem līderiem, piemēram RYLA un Rotary Jauniešu apmaiņa (Rotary Youth Exchange).
 • Jāsadarbojas ar savu sponsorējošo Rotary klubu vai padomnieku, lai noorganizētu un piedalītos karjeras dienā vai kādā mentoringa pasākumā.
 • Jāsadarbojas ar savu sponsorējošo Rotary klubu vai padomnieku, lai topošos absolventus, kas ir Interact biedri, savestu kopā ar Rotaract klubiem, kas bāzējas universitātēs vai vietējā sabiedrībā.

KONCENTRĒTIES UN VAIRĀK KALPOT CILVĒCEI

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Jāsaplāno un jāīsteno projekts Pasaules Jauniešu kalpošanas dienai (Global Youth Service Day).
 • Jāsarīko pasākums ziedojumu vākšanai vai informētības palielināšanai par Rotary darbu, lai izskaustu poliomielītu.
 • Sadarbībā ar savu sponsorējošo Rotary klubu vai padomnieku jāīsteno nozīmīgs vietēja mēroga vai starptautisks kalpošanas projekts vienā no sešām Rotary mērķa jomām.

SPODRINĀT ROTARY PUBLISKO TĒLU UN ATPAZĪSTAMĪBU

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Jāziņo par veiksmīgiem klubu projektiem vietnē Rotary Showcase, norādot detalizētu informāciju par aktivitātēm, brīvprātīgo stundu skaitu un savāktajiem līdzekļiem.
 • Jāizmanto Rotary zīmola vadlīnijas, šabloni, kampaņas “Rīcības cilvēki” (People of Action) materiāli un citi resursi, kas palīdz nostiprināt Rotary publisko tēlu.
 • Jāsarīko kāds pasākums Pasaules Interact nedēļas laikā, ieteicams 5. novembrī, kas ir Interact jubilejas datums, jāuzaicina plašsaziņas līdzekļi, lai informētu par savu klubu un Rotary.

2018./2019.GADA ROTARY PREZIDENTA ATZINĪBAS RAKSTS PAR IZCILĪBU

ROTARY KLUBI

Jāsasniedz šie mērķi, lai papildus Rotary Atzinības rakstam saņemtu SUDRABA (1 mērķis), ZELTA (2 mērķi) vai PLATĪNA (3 mērķi) Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību.

 • Jāpalielina kluba biedru skaits, uzņemot piecus vai vairāk jaunus biedrus.
 • Vismaz 4 reizes mēnesī sociālajos medijos jāinformē par sava kluba biedriem kā Rīcības cilvēkiem, popularizējot savu klubu un tā darbību kalpošanas vārdā.
 • Jāuzsāk vai jāturpina līderības, personīgās vai profesionālās izaugsmes programma, lai uzlabotu kluba biedru prasmes un padarītu viņus par vērtīgākiem biedriem.

ROTARACT KLUBI

Jāsasniedz šie mērķi, lai papildus Rotary Atzinības rakstam saņemtu SUDRABA (1 mērķis), ZELTA (2 mērķi) vai PLATĪNA (3 mērķi) Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību.

 • Jāpalielina kluba biedru skaits, uzņemot piecus vai vairāk jaunus biedrus.
 • Vismaz 4 reizes mēnesī sociālajos medijos jāinformē par sava kluba biedriem kā Rīcības cilvēkiem, popularizējot savu klubu un tā darbību kalpošanas vārdā.
 • Jāuzsāk vai jāturpina līderības attīstības, personīgās vai profesionālās izaugsmes programma, lai uzlabotu kluba biedru prasmes un padarītu viņus par vērtīgākiem biedriem.

INTERACT KLUBI

Jāsasniedz šie mērķi, lai papildus Rotary Atzinības rakstam saņemtu SUDRABA (1 mērķis), ZELTA (2 mērķi) vai PLATĪNA (3 mērķi) Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību.

 • Sadarbībā ar savu sponsorējošo Rotary klubu vai padomnieku jāizpēta vietējais Rotary klubs un citas stipendiju iespējas, kas pieejamas jūsu kluba biedriem, un ar šīm iespējām jāiepazīstina kluba biedri.
 • Jāiesniedz ikgadējam Interact Video Balvas konkursam sižets par sava kluba biedriem kā Rīcības cilvēkiem.
 • Jāuzsāk vai jāturpina līderības attīstības programma, lai uzlabotu kluba biedru prasmes un padarītu viņus par vērtīgākiem biedriem.

Kopā mēs redzam pasauli, kurā cilvēki apvienojas un rīkojas, lai radītu paliekošas pārmaiņas – visā pasaulē, mūsu vietējā sabiedrībā un sevī.